welkom

ANBI-gegevens


Het SBV is een ANBI-instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om te voldoen aan bepaalde fiscale eisen volgt hieromtrent de volgende informatie:
♦ het fiscaal nummer van SBV luidt: 809749166.
♦ het beloningsbeleid houdt in, dat er geen vacatiegelden worden toegekend.
♦ financiële verantwoording: de boekhouding van SBV wordt na afloop van elk kalenderjaar gecontroleerd door twee leden van het Algemeen Bestuur. Deze twee leden worden door het Algemeen Bestuur daartoe gevraagd. Bedoelde leden voeren de hen in dit verband opgelegde taak maximaal twee keer uit. Zij brengen schriftelijk verslag van hun bevindingen uit aan het Algemeen Bestuur.
Aan de gemeente Valkenswaard wordt jaarlijks verslag gedaan van de gehele financiële gang van zaken.

Secretariaat: Postbus 401, 5550 AK Valkenswaard E-mailadres: sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl Bankrekeningnummer: NL71RABO0152967486. Kamer van Koophandel nr. 17130605