welkom

WG Zorg en Welzijn

Doel en taakstelling
De werkgroep Zorg en Welzijn heeft ten doel de ontwikkelingen binnen de Wmo / AWBZ (zoals de Kanteling) en de mantelzorg zowel landelijk als plaatselijk te volgen, het SBV waar nodig hiervan op de hoogte te stellen en gevraagd en ongevraagd SBV-adviezen aan het College van B & W voor te bereiden en te formuleren.
De werkgroep onderhoudt hiertoe contact met leden van de Wmo-adviescommissie Vraagzijde (WAV), met andere belangenbehartigingsorganisaties zoals het Platform Gehandicapten en met gemeentelijke uitvoeringsinstanties zoals Cordaad / Paladijn.
Voor de deskundigheidsbevordering nemen de leden deel aan bijeenkomsten en conferenties, en indien mogelijk aan trainingen en workshops.

Werkwijze
De werkgroep vergadert standaard 1 x per twee maanden met een drieledig doel:
1) Inventarisatie van de stand van zaken binnen de onderscheiden prestatievelden
2) Kennis- en gegevensuitwisseling van de leden
3) Vaststelling taakverdeling als t.a.v. een onderwerp actie wordt ondernomen.
Verder vergadert de werkgroep zo vaak als zij dit op grond van onverwachte ontwikkelingen nodig oordeelt.